Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED GYMNASTIK FORENING

Klubbens navn og formål:

§ 1 Klubbens navn er Sundeved Gymnastik Forening
Hjemstedskommune er Ny Sønderborg kommune
Foreningen er tilsluttet DGI (Sønderjylland)
§ 2 Foreningens formål er at fremme interessen for gymnastik i lokalområdet.

Formålet søges opnået med afgørende vægt på det kammeratlige og sociale samvær i foreningen,
samt i at samarbejde med klubber og foreninger lokalt og regionalt.

Medlemskreds:
§ 3 Enhver, der har betalt kontingent til Sundeved Gymnastik Forening, er medlem af den.
§ 3a Bestyrelsesmedlemmer og instruktører er automatisk medlemmer af foreningen og

stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§ 3b Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke medlemmer, der handler imod foreningens interesser.
Generalforsamlingen:
§ 4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
første kvartal, og indkaldes med 2 ugers varsel via foreningens sociale medier. Generalforsamlingen
kan holdes online, hvis ikke der muligt at holde ved fysik fremmøde.

§ 4a Generalforsamlingen alene kan fastsætte, ophæve og ændre vedtægterne. Vedtægterne skal tages op

revision på generalforsamlingen hvert år.

§ 4b Ethvert medlem over 16 år har stemmeret til generalforsamlingen, dog kun ved personligt fremmøde.

Ved afstemning gør alm. stemmeflertal udslaget.

§ 4c Forslag der ønskes optaget på generalforsamlingen skal med forslagsstillernes underskrift være

bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 4d Dagsorden:
A: Valg af dirigent og protokolfører
B: Formandens beretning
C: Kassereren aflægger revideret regnskab og forslag til budget.
D: Indkomne forsalg
E: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år, i lige årstal vælges 4 medlemmer, i ulige årstal

vælges 3, endvidere vælges der mindst 1 suppleant for 1 år.

F: Valg af revisor. Valgperioden er 2 år i lige år. Valg af revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år.
G: Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling:
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsens flertal eller mindst 10% af

medlemmerne skriftligt kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, og med samme varsel som den ordinære

generalforsamling med angivelse af dagsorden.

§ 6 Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger og vedtagende beslutninger.

Bestyrelsen:
§ 7 Foreningens daglige drift påhviler og varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen fører

protokol over vedtagende beslutninger.

Bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær, menige medlemmer og konstituerer
sig efter hver generalforsamling. Det er valgfrit for suppleanten, hvor aktivt et medlem af bestyrelsen
han/hun ønsker at være.

§ 7a Bestyrelsen repræsenterer foreningen, bringer beslutninger til udførelse og påser at vedtægterne

overholdes.

§ 7b Der ophviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse. Foreningen

hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

Opløsning af foreningen:
§ 8 Foreningen kan opløses når et sådant forslag vedtages på 2- med mindst en måneds mellemrum –
lovligt indvarslede generalforsamlinger. Beslutning om opløsning skal vedtages med 2/3 af de
fremmødte medlemmers stemmer.

Vedtægterne er godkendte på stiftende generalforsamling d. 20. aug. 1991
Revideret 29. januar 2007 på generalforsamlingen
Revideret og fortsat gældende 2012.
Revideret 25. januar 2017
Revideret 11. Dec. 2016
Revideret 26. Maj 2021
Revideret 31.Januar 2022
Revideret 25. Januar 2023